หลักสูตร / COURSE / 课程 > หลักสูตรภาษาจีนมาตรฐาน

หลักสูตรภาษาจีนมาตรฐานสำหรับผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป


 หลักสูตรภาษาจีนมาตรฐานสำหรับผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป (Standard Chinese)

    ระดับต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อนหรือมีพื้นฐาน เพียงเล็กน้อย เน้นสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงระบบการออกเสียง PINYIN  และเสริมคำศัพท์ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เเล้วเรียนรู้คำศัพท์รวมกว่า 600 คำ        

    ระดับกลาง เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางภาษาจีนมาพอสมควร เน้นสอนในเรื่องของทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้เกิดความชำนาญทางภาษามากขึ้น เเล้วเน้นการใช้คำศัพท์และการแต่งประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ การสื่อสารในชีวิตประจำวัน  ในระดับนี้เรียนรู้คำศัพท์รวม 700 คำ

 

   ระดับสูง เป็นหลักสูตรที่ศึกษาต่อจากหลักสูตรระดับกลาง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความชำนาญมากขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำภาษาจีนไปใช้เพื่อการประกอบอาชีพ การติดต่อสื่อสาร และการค้าระหว่างประเทศ  ในระดับนี้เรียนรู้คำศัพท์รวม 1,500 คำ

 

ระดับละ 5 คอร์ส คอร์สละ 30 ชั่วโมง